Adatkezelési tájékoztató

A Terézanyu Online Kft, a terézanyu. hu és az aranyanyu.hu weblapok üzemeltetője  tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekét, így a jelen tájékoztatóban leírjuk, hogy:

 • milyen típusú személyes adatokat gyűjtjük? 
 • vezetéknév, keresztnév, cím, e-mailcím, telefonszám.
 • milyen céllal és jogalappal gyűjtjük a személyes adatokat? 
 • A Terézanyu pályázatra írásművekkel jelentkező pályázóktól a művek mellé személyes adataikat is kérjük, ez az érvényes pályázát feltétele.

Az Aranyanyu Díjra érkező jelölések abban az esetben érvényesek, ha mind a jelölő, mind a saját, mind a jelölt személyes adatait feltünteti és igazolni tudja, hogy a jelölttől érvényes engedélye van arra, hogy adatait feltüntesse jelölésében.

 • a személyes adatok hol és milyen módon kerülnek felhasználásra? 
 • A személyes adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel, felhasználásukhoz kizárólag a Terézanyu Kft-nek van joga. A felhasználás köre hírlevelek kiküldésére, rendezvényekre való meghívásra korlátozódik.
 • kikkel és milyen okból osztjuk meg a személyes adatokat? 
 • Az adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel.
 • mit teszünk az adatok védelme érdekében? 
 • lsd lejjebb részletesen: Adatbiztonság

Az Ön személyes adatait a Terézanyu Online Kft részére Ön szolgáltatja. Amennyiben a Megrendelés vagy egyéb személyes adat valamely okból (különösen- de nem kizárólagosan- a fiókjai biztonsági problémai, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől érkezett, a Terézanyu Online Kft ennek észlelése esetén, illetőleg ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a Terézanyu Online Kft  részére átadott valamennyi személyes adatot.

Adatbiztonság

A Terézanyu Online Kft  minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. A Terézanyu Online Kft gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Terézanyu Online Kft biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

A Terézanyu Online Kft  értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül. E körben ismételten eljuttatja Önnek a teljes Tájékoztató elérhetőségét biztosító adatokat.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás): http://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás): http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok): http://nmhh.hu/

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

office@terezanyu.hu

Papír alapú levélben és személyesen a Terézanyu Kft székhelyére: 1028 Bp. Dózsa György u. 23

Érintettek jogai

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére a A Terézanyu Online Kft  tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a ATerézanyu Online Kft. által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról.

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy az a Terézanyu Online Kft észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a Terézanyu Online Kft hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli a Terézanyu Online Kft. A Kft. vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a Terézanyu Online Kft. nem tudja az Ön adatait törölni.

A Terézanyu Online Kft. az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szintén törli az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a Terézanyu Online Kft részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. A Terézanyu Online Kft. az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a Terézanyu Online Kft csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult a Terézanyu Online Kft által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a Terézanyu Online Kft részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a  Terézanyu Online Kft  jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a Terézanyu Online Kft jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen akkor, ha

 • azok kezelésére vagy továbbítására azért kerül sor, hogy a Terézanyu Online Kft jogi kötelezettségeit teljesíthesse, vagy
 • az a Terézanyu Online Kft -től adatot átvevő személy(ek), illetőleg valamely harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezt közvetlenül valamely törvény elrendelte), vagy
 • az Ön adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzésre, közvélemény- kutatásra, avagy tudományos kutatás céljára irányul.

Egyéb speciális jogszabályok erre további egyedi eseteket is meghatározhatnak.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani. Weblap: https://naih.hu/Panaszbejelentés online:  https://naih.hu/online-uegyinditas.html Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a Terézanyu Online Kft -vel szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt a Terézanyu Kft. adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Az adat forrása

Az Ön személyes adatait a Terézanyu Online Kft  részére

 • Ön
 • az Ön képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy

szolgáltatja. Amennyiben a személyes adat valamely okból (különösen- de nem kizárólagosan- a fiókjai biztonsági problémai, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől érkezett, a Terézanyu Online Kft. ennek észlelése esetén, illetőleg ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a Kft. részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve ha az adatok kezelése az Ön, a Terézanyu Online Kft. vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges. Jogos érdek: ugrani fentebb erre a részre.

Adatbiztonság

A Terézanyu Online Kft. minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza.  A Terézanyu Online Kft  gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Terézanyu Online Kft biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

A A Terézanyu Online Kft értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül. E körben ismételten eljuttatja Önnek a teljes Tájékoztató elérhetőségét biztosító adatokat.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás): http://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás): http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok): http://nmhh.hu/

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704

 • hogyan kérheti a személyes adatai törlését? 
 • hogyan kérheti a személyes adatai módosítását? 
 • hogyan kérhet hozzáférést a személyes adataihoz? 
 • hogyan vonhatja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását? 
 • hogyan tájékozódhat egyéb adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdéseiről? 
 • hova fordulhat, ha úgy véli, hogy adatvédelemmel összfüggő jogait megsértettük? 
 • hol olvashat részletesebben az adatvédelemmel összefüggő jogairól?

A  Terézanyu Online Kft. tiszteletben tartja a megrendelői személyhez fűződő jogait; a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai

A Terézanyu Online Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített elnevezése: A Terézanyu Online Kft
székhely: 1028 Bp. Dózsa György u. 23,
cégjegyzékszám: 01-09-925212,
bejegyző bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága,
adószám:14900666-2-41, képviseli: Kovács Ignác (ügyvezető),
telefon: +36 20 806 1234 e-mail: office@terezanyu.hu
weblap: www.terezanyu.huwww.aranyanyu.hu

A Terézanyu Online Kft az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait

A Terézanyu Online Kft. az alábbi adattípusokat gyűjti:

 1. Magánszemélyek kapcsolattartásra vonatkozó adatai (vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím)
 2. A süti (cookie)-adatok
 3. a) Weblapon történő adatgyűjtés
Cél Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása

 

 • a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása
 • a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók, kémprogramok és szoftverek beazonosítása (adatbiztonsági feladatok),
 • a látogatottság mérésére,
 • statisztikai célok
jogos érdek
 • IP cím
 • a látogatás időpontja
 • a meglátogatott oldalak és aloldalak adatai
 • az Ön által használt operációs rendszer és a böngésző típusa
12 hónap
Regisztrációs adatok

 

 • Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása
szerződés
 • vezetéknév, keresztnév
 • e-mail cím
a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
 1. b) Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos adatgyűjtés
ADAT CÉL JOGALAP
Név (vezetéknév, keresztnév) A pályázat/ jelölés érvényességének feltéle Szerződés teljesítése
Telefonszám A pályázat/ jelölés érvényességének feltétele Szerződés teljesítése
E-mail Pályázattal/ jelöléssel kapcsolatos információcsere és levelezés Szerződés teljesítése (teljesítés és panaszkezelés)
Cím Pályázattal/ jelöléssel kapcsolatos információcsere és levelezés Szerződés teljesítése (teljesítés és panaszkezelés)
IP cím A Terézanyu Online Kft  weblapjának tűzfalvédelme Jogos érdek
  egyéb IP cím bekérés esetén Hozzájárulás
Cookie (süti) adatok A Terézanyu Online Kft  weblapjainak működtetése Jogos érdek

A jogos érdek mérlegelése

HOL HIVATKOZUNK ERRE? KINEK AZ ÉRDEKÉBEN HIVATKOZUNK ERRE? MI AZ ÖN ÉRDEKE (ALAPVETŐ JOGA?) A KÉT ÉRDEK SÚLYOZÁSA
Jogos érdek: a Terézanyu Online Kft  jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a Terézanyu Online Kft -vel jogvitája keletkezne, úgy a Terézanyu Online Kft. jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani. A Terézanyu Online Kft Adatai titkossága A Terézanyu Online Kft. bírósági és hatósági eljárások során köteles és jogosult adatokat kiadni az erre igazoltan felhatalmazott személyeknek. Tekintettel arra, hogy az adatok továbbra sem kerülnek nyilvánosságra (bizalmasan és jogszabályilag szigorúan szabályozva) kerülnek felhasználásra, az Ön jogos érdekét csekély mértékben veszélyezteti.
IP cím Terézanyu Online Kft  Kft. weblapjának, felhasználói védelme Adatai titkossága A Terézanyu Online Kft az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Terézanyu Online Kft által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.
Cookie (süti) adatok   A Terézanyu Online Kft  weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal) Adatai titkossága A Terézanyu Online Kft az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Terézanyu Online Kft. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

A Terézanyu Online Kft az alábbiak szerint használja fel az adatait

 • Hozzájárulás esetén elektronikus és postai úton megküldött levélben hírlevél és meghívó megküldése.
 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére.

A Terézanyu Online Kft internetes (webes) naplózási tevékenysége

A Terézanyu Online Kft mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy a Terézanyu Online Kft minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. A Terézanyu Online Kft az alábbiakat naplózza:

 1. az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
 2. az adatkezelési művelet célját és indokát,
 3. az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
 4. az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
 5. a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetők meg és használhatók fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli a Terézanyu Online Kft A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infórörvény)

A naplótevékenység során rögzített adatokat a Terézanyu Online Kft az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

A Terézanyu Online Kft nyilvántartási tevékenysége

A Terézanyu Online Kft jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

A nyilvántartások adattartalma: A Terézanyu Online Kft a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

Amennyiben a Terézanyu Online Kft. adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

 1. az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
 2. az adatkezelés célját vagy céljait,
 3. személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
 4. az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
 5. ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
 6. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
 7. a Terézanyu Online Kft által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
 8. az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

Amennyiben a Terézanyu Online Kft adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

 1. az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;.

Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartásokat az adattörléstől számított 10 (tíz) évig megőrizni jogszabályi kötelezettségünk.

A Terézanyu Online Kft. adattovábbítása/partnerei

CÍMZETT (NÉV SZERINT) CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI ÉS KATEGÓRIA OKAI
  Google LLC (“Google”) ; székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok Adatfeldolgozó az elektronikus levelezés vonatkozásában, adatkezelő a hirdetéskezelő (AdWords vonatkozásában)   adatvédelmi tájékoztatója: https://policies.google.com/?hl=hu
A Terézanyu Online Kft weblapjának tartalmai Mentha Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Rövidített elnevezés: Mentha Hosting Kft.

Székhelye: 1213 Budapest, Kórus utca 11.

Cégjegyzékszáma: 01-09-932182

Adószáma: 11732497-2-43

Képviseli: Hatala Zsolt

E-mail cím: info@mentha.hu

Telefonszám: +3613651362

A Mentha Hosting Kft. a Terézanyu Online Kft  EMI Au. webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag az EMI weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.
A Terézanyu Online Kft. weblapján kezelt adatok. Mentha Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Rövidített elnevezés: Mentha Hosting Kft.

Székhelye: 1213 Budapest, Kórus utca 11.

Cégjegyzékszáma: 01-09-932182

Adószáma: 11732497-2-43

Képviseli: Hatala Zsolt

E-mail cím: info@mentha.hu

Telefonszám: +3613651362

A szakértő az informatikai rendszer védelmének keretében szaktanácsadási tevékenységet végez, így a személyes adatait nem célja és feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra. A szakértő az EMI Automatizálási Kft.-vel adatvédelmi és titoktartási kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján végzi a tevékenységét.