Aranyanyu Díj nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Terézanyu Online Kft. (a továbbiakban: Szervező) és azr Aranyanyu Díj hivatalos Facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.

A játék Szervezője a Terézanyu Online Kft. (székhely: 1028 Budapest, Dózsa György utca 23. ; cégjegyzékszám: 01-09-925212), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező (továbbiakban: Játékos) a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Facebook-regisztrációval rendelkező Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.

Amennyiben a Játékos illetve a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Játékos illetve a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

•    a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. §);

•    egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő gazdasági társaságok, jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A játék leírása

A játékban a Játékos az Aranyanyu Díj facebook oldalának kedvelői vehetnek részt. 

A facebook.com weboldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2017.09.25– 2017.11.05.

A sorsolás időpontjai:

2017.10.12-től 2017.10.27-ig naponta, valamint 2016.11.06-án. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni az Aranyanyu Díj facebook oldalát kedvelve, az aktuális képrejtvényhez hozzászólással lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása – melyeket a sorsolás után szükséges megadni.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a játékban, ha elfogadja a jelen Szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult a személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

A Játék Szervezője naponta kisorsol az adott napi Játékosok között 1db egyedi pólót, melyet a Szervező által megadott oldalról, több, mint 200 féle pólóból választhat ki.

A játék végi Nyertes nyereménye: 1 db Lenovo Tab 2 A7

A játék végi Nyertest azok közül a játékosok közül választja ki a szervező, akik érvényes szavazatot adtak le a www.arnyanyu.hu oldal szavazófelületén.

A nyeremény másra át nem ruházható.

A nyeremény nem váltható át készpénzre.

6. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremény a Játék lezárása után kerül kisorsolásra azon Játékosok között, akik kedvelték az Aranyanyu Díj hivatalos facebook oldalát. A sorsolás helyszíne: Terézanyu Online Kft. 1028 Budapest, Dózsa György utca 23. A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül.

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően 48 órán belül facebook üzenetben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos facebook elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja üzenetfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

7. Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyat a Szervező kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyertesnek. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében. A nyereményt a Szervező csak magyarországi címre küldi meg.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.

Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a Nyertes által megadott címre kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolja.

A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben a sorsolást követő 30 naptári napon belül felróható módon ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyereményt a továbbiakban nem veheti át, és ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben a nyeremény átvétele a Nyertes e-mail címére megküldött jogosító kód vagy jelszó bemondásával lehetséges, úgy a Szervező minden tőle elvárhatót elkövet annak érdekében, hogy a kódot/jelszót kizárólag az arra jogosult Nyertes ismerje meg, és a Játékoshoz eljuttatott kód/jelszó titkosságának megőrzéséért a Játékos felel. A nyereményt minden esetben a kódot/jelszót elsőként felmutató személy veheti igénybe.

8. Adatkezelés

A Játékos személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók.

A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai a Terézanyu Online Kft nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

•    a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adatokat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;

•    a nyertes Játékos(ok) név - és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze.

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékost megillető adatkezelési igényekről, és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik.

9. Felelősség kizárása

A jelentkezés hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiók levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervező nem ellenőrzi, illetve nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatos minden felelősség, jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékost terheli.

A Szervező a nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit, a nyeremény(ek)hez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden, a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

10. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására.

A Szabályzat elérhető a www.aranyanyu.hu/tartalmak/nyeremenyjatek-szabalyzat webcímen.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az  info@aranyanyu.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Kelt: Budapest, 2017. szeptember 23.